Απαραίτητα Δικαιολογητικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ

 • Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι:
  Α) Δεν συντρέχει κανένα από τα κωλύματα των άρθρα 1354,1356,1360,1362 του Α.Κ.
  Β) Είμαι κάτοικος Δήμου………
  Γ)Τελώ πρώτο , δεύτερο κλπ. γάμο
 • Α) ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ με την ένδειξη ΄΄ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ΄΄ , όταν πρόκειται για λύση θρησκευτικού γάμου
  Β) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, όταν πρόκειται για ΧΗΡΕΊΑ
 • Ταυτότητα φωτοτυπία

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΑΜΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

 • Άδεια παραμονής (Εκτός Ε.Ε.)
 • Βεβαίωση από Προξενική ή άλλη Αρχή ότι δεν υπάρχει κώλυμα γάμου (επίσημα μεταφρασμένο)
 • Πιστοποιητικό γέννησης (επίσημα μεταφρασμένο)
 • Διαβατήριο (φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων)
 • Οι Κύπριοι συν πιστοποιητικό ελευθερίας
 • Σφραγίδα της Χάγης για όποια χώρα έχει υπογράψει την αντίστοιχη συνθήκη (επίσημα μεταφρασμένη)
 • Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (φωτοτυπία λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ , Μισθωτήριο οικίας)

ΔΙΚΑΙOΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 • Αίτηση από τον Δήμο
 • 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι :
  Α)Δεν συντρέχει κανένα από τα κωλύματα των άρθρα 1354,1356,1360,1362 του Α.Κ.
  Β) Είμαι κάτοικος Δήμου………
  Γ)Τελώ πρώτο , δεύτερο κ.λ.π. γάμο
 • . Εξουσιοδότηση με συμπληρωμένα και τα τρία προαναφερόμενα έγγραφα (με Δ/νση Αθηνών) , με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από το εκεί Ελληνικό Προξενείο
 • Πιστοποιητικό Γεννήσεως από το Δημαρχείο
 • Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως
 • Α) Διαζευκτίριο με την ένδειξη ΄΄ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ΄΄ , όταν πρόκειται για λύση θρησκευτικού γάμου
  Β) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου , όταν πρόκειται για χηρεία
  Γ) Ληξιαρχική Πράξη Γάμου όπου αναφέρεται η λύση του πολιτικού Γάμου